گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی- اخبار پایگاه
سمینار یک روزه لوی بادی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۴ | 
سمینار یک روزه لوی بادی توسط گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران و انجمن علمی پزشکی روان تنی ایران در تاریخ پنجشنبه 22 تیرماه 1396 برگزار شد. این سمینار با همکاری انجمن علمی روانپزشکان ایران، ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی و انستیتو روانپزشکی تهران، برگزار گردید و به ارائه یافته های علمی جدید در خصوص دمانس لوی بادی پرداخته شد.
نشانی مطلب در وبگاه گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=224.30224.54370.fa
برگشت به اصل مطلب